Algemene Online Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 16 august 2021

Deze online Gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot de website (https://www.cisddea.org/), gecontroleerd door Abbott Diabetes Care België, een Divisie van Abbott SA/NV (genaamd “Abbott”), 14 Avenue Einstein B-1300 Waver, eigenaar en uitgever van de site (genaamd “De website van CISDDEA”, Cercle des Infirmières Spécialisées en Diabétologie et Diabètes Expert Académie). Deze online Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de Abbott-website die niet gekoppeld is aan deze online Gebruiksvoorwaarden, of op websites van derden waarnaar de Abbott-website kan doorlinken. Het gebruik van de website van CISDDEA wordt beheerst door deze online Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

Onder voorbehoud van uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor deze online Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om rekening te houden met technologische ontwikkelingen, wijzigingen in de wet- en regelgeving en de goede commerciële praktijken. Indien Abbott deze online Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal Abbott een update van deze online Gebruiksvoorwaarden publiceren om deze wijzigingen bekend te maken; Abbott zal u hiervan op de hoogte brengen door de ingangsdatum, die bovenaan deze online Gebruiksvoorwaarden staat, bij te werken. Het feit dat u de website van CISDDEA raadpleegt of gebruikt, betekent dat u deze online Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u instemt met de versie op de CISDDEA-website die u bezoekt. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of indien u ontevreden bent over de website van CISDDEA, moet u deze website niet meer gebruiken.

I. Kennisgeving van niet-aansprakelijkheid

U erkent en stemt ermee in dat:

a. Abbott tracht op de website van CISDDEA een aantal bijscholingscolloquia voor te stellen specifiek voor verpleegkundigen en gezondheidsprofessionals die dagelijks in contact komen met alle aspecten van diabeteszorg. Met dit initiatief wil Abbott extra opleidingskansen bieden over interessante diabetesgerelateerde onderwerpen en informatie. Abbott garandeert niet dat de informatie op de website van CISDDEA correct en relevant is. Iedereen draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website van CISDDEA en draagt alle daaraan verbonden risico’s. De informatie wordt weergegeven “in de huidige staat” en kan technische of typografische fouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, over te gaan tot toevoegingen, schrappingen of wijzigingen van de inhoud van de website van CISDDEA.

b. Abbott doet geen enkele verklaring en geeft geen enkele garantie van welke aard ook met betrekking tot de informatie of inhoud die op de website van CISDDEA wordt weergegeven. Abbott zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook, met name, bijvoorbeeld, rechtstreekse of onrechtstreekse, speciale (met inbegrip van winstderving) of gevolgschade of bijkomende schade die voortvloeit uit het bestaan of het gebruik van de website van CISDDEA en/of de informatie of inhoud die op de website van CISDDEA wordt gepubliceerd, ongeacht of Abbott op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

c. Abbott is niet aansprakelijk en garandeert op geen enkele wijze de juistheid van elke inhoud die wordt verkregen van derden, met inbegrip van hyperlinks naar websites van derden. Tenzij anders vermeld op een website van Abbott, verifieert noch censureert Abbott op geen enkele wijze de inhoud die door derden wordt verstrekt, of dat nu is op een mededelingenbord, een discussieforum of soortgelijke delen van de website van CISDDEA. Bijgevolg moet men erg omzichtig omgaan met deze informatie die Abbott geenszins ondersteunt.

d. Abbott is, binnen de door de wet toegestane grenzen, niet aansprakelijk en biedt geen enkele garantie betreffende de juistheid en de relevantie van de van derden verkregen informatie of inhoud, met inbegrip van links naar websites van derden.

e. Abbott is van plan om de website regelmatig te updaten, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, maar is niet verplicht dit te doen.

 

II. Gebruik van de site

U begrijpt, erkent en aanvaardt de volgende zaken:

a. Door gebruik te maken van de website van CISDDEA stemt u ermee in de elektronische informatie die op de website van CISDDEA of op onze servers wordt weergegeven, niet te hinderen of te onderscheppen. U verbindt zich er eveneens toe niet te proberen de veiligheidsmaatregelen van de website van CISDDEA te omzeilen en de toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven.

b. U verleent Abbott het recht om de inhoud die u heeft geüpload of anderszins naar de website (in voorkomend geval) heeft overgedragen, te gebruiken in overeenstemming met deze online Gebruiksvoorwaarden en met het Privacybeleid van de website, op een door Abbott gekozen manier, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het kopiëren, weergeven, voorstellen of publiceren in om het even welk formaat en op om het even welke drager, wijzigen, integreren in ander materiaal of creëren van een daarop gebaseerd afgeleid werk. U kent Abbott onherroepelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten toe op de content die u uploadt of op om het even welke andere manier overdraagt op de website (in voorkomend geval), met inbegrip van alle vermogensrechten zoals het recht op reproductie, distributie, publieke bekendmaking, aanpassing en vertaling, voor de exploitatie van deze rechten op om het even welke manier, in om het even welke vorm en op om het even welke drager, wereldwijd, voor de duur van de bescherming van de betrokken rechten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle morele rechten (met inbegrip van alle auteurs-, integriteits-, bekendmakings- en herroepingsrechten, alsook alle andere rechten waarnaar wordt verwezen of die worden gekwalificeerd als morele rechten) die u heeft over de content die u uploadt of wanneer u de website bezoekt (in voorkomend geval) en u aanvaardt alle handelingen van Abbott die, bij ontstentenis van dergelijke toestemming, deze morele rechten zouden schenden.

c. Behoudens uitdrukkelijke verklaring en voorafgaand akkoord van Abbott, betekent het feit dat een gebruiker van de website van CISDDEA mondeling, schriftelijk of per e-mail communiceert met Abbott (bv. een reactie, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën enz.) niet dat er een vertrouwelijke relatie tussen hen ontstaat. Indien een website van Abbott vraagt of vereist om informatie mee te delen die persoonlijke inlichtingen bevat (bijvoorbeeld uw taal, naam, voornaam, naam van uw ziekenhuis of organisatie, RIZIV-nummer, APB-nummer, profielfoto), zal Abbott deze inlichtingen verkrijgen, gebruiken en bewaren in overeenstemming met haar Privacybeleid. Indien dit niet het geval is, zal Abbott de mededeling en alle inlichtingen die ze bevat als niet-vertrouwelijk beschouwen en staat het Abbott vrij om deze inlichtingen te reproduceren, te publiceren, anderszins te gebruiken voor om het even welk doel, bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, productie, gebruik of verkoop van producten die deze inlichtingen bevatten. De verzender van inlichtingen bestemd voor Abbott is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze inlichtingen, met name voor hun waarheidsgetrouwheid, hun juistheid en het feit dat zij de eigendomsrechten of het recht op eerbiediging van de privacy van derden niet schenden.

d. Foto’s gemaakt tijdens de evenementen kunnen gebruikt worden op onze website www.cisddea.org. Wij maken geen foto’s van een bepaalde persoon, maar alleen van een groep mensen. Als wij een foto nemen van een individueel herkenbaar persoon, zullen wij zijn/haar toestemming vragen. Laat het ons weten via info@cisddea.org als een foto niet geschikt is.

 

III. Praktische overwegingen

a. Certificaten van deelname zijn beschikbaar in uw ledengedeelte zodra u de enquête met betrekking tot het evenement (anoniem) heeft ingevuld. Indien u niet wenst deel te nemen aan de enquête maar toch uw certificaat wenst te ontvangen, gelieve ons dit mee te delen via info@cisddea.org.

b. U ontvangt uw badge (lidmaatschapskaart) op het evenement na uw inschrijving als lid. Deze lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk en kan niet worden gedelegeerd. Breng Abbott SA/NV onmiddellijk op de hoogte als het zoekgeraakt, beschadigd, vermist of gestolen is. De lidmaatschapskaart blijft te allen tijde eigendom van Abbott SA/NV.

 

IV. Intellectuele eigendom

De informatie, documenten en bijhorende afbeeldingen gepubliceerd op de website van CISDDEA (hierna de “informatie”) zijn exclusief eigendom van Abbott, met uitzondering van de informatie verstrekt door derden die een overeenkomst met Abbott hebben afgesloten.

Deze gegevens mogen worden gebruikt op voorwaarde dat:

  1. De bovenstaande melding van auteursrechten op alle kopieën voorkomt;
  2. De gegevens ter informatie worden gebruikt en uitsluitend voor niet-commerciële of persoonlijke doeleinden;
  3. De informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd; en
  4. De afbeeldingen op de website van CISDDEA niet afzonderlijk worden gebruikt van de begeleidende tekst. Abbott is niet verantwoordelijk voor door derden geleverde inhoud en deze inhoud mag niet gebruikt worden zonder de toestemming van de desbetreffende auteursrechthebbende. Behoudens zoals hierboven vermeld, wordt aan niemand uitdrukkelijk of impliciet enige toelating en geen enkel recht verleend op grond van een octrooi, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Abbott.

De presentaties en video’s van de evenementen zijn beschikbaar op onze website, afhankelijk van de instemming of onenigheid van de spreker. Enkel de spreker is gebonden door de inhoud van deze presentaties. Abbott SA/NV is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

V. Vertrouwelijkheid en veiligheid

Abbott engageert zich om uw privacy online te beschermen. Abbott begrijpt het belang van de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website van CISDDEA. Het gebruik dat wij maken van de persoonlijke inlichtingen om u te identificeren valt onder het Privacybeleid van Abbott; door de website van CISDDEA te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Privacybeleid. Door aan de website van CISDDEA persoonlijke gegevens door te geven waarmee u geïdentificeerd kunt worden, erkent en aanvaardt u dat hoewel Abbott beschermingsmaatregelen heeft genomen om ongeoorloofde toegang of onderschepping te verhinderen, er geen absolute veiligheidsgarantie mogelijk is.

VI. Beperking van aansprakelijkheid

Abbott is niet verantwoordelijk voor de elementen, informatie en berichten die via de website van CISDDEA worden aangeleverd, bekendgemaakt of anderszins meegedeeld. Het gebruik van deze elementen, informatie en adviezen is volledig op risico van de gebruiker. Abbott is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit het gebruik van de website van CISDDEA en de inhoud ervan.

De website van CISDDEA, de inhoud ervan, de producten en diensten die op deze website worden aangeboden of beschikbaar zijn, worden geleverd “in de huidige staat” en “volgens de beschikbaarheid”, met al hun gebreken. In geen geval zal Abbott, haar leveranciers of hun respectieve bestuurders, aangestelden of gemachtigden (hierna “Abbott”) aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard ook, gebaseerd op welke juridische theorie dan ook, wegens het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de website van CISDDEA, de inhoud ervan, een dienst geleverd via de website van CISDDEA of een site die via een link bereikt wordt, met inbegrip van elke indirecte, bijzondere, punitieve, bijkomstige, exemplarische of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld elke lichamelijke schade, winstderving of schade die het gevolg is van vertraging, onderbreking van de dienst, virussen, het verwijderen van bestanden of elektronische communicatie of van fouten, weglatingen of andere onjuistheden op de website van CISDDEA of de inhoud ervan, ongeacht of dit het gevolg is van een nalatigheid vanwege Abbott, ongeacht het feit dat Abbott op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

U erkent dat u, ondanks enige andersluidende bepaling van de wet, geen bezwaar kunt maken of kunt protesteren met betrekking tot of voortvloeiend uit de website van CISDDEA of deze online Gebruiksvoorwaarden meer dan één (1) jaar na het feit dat aanleiding geeft tot dergelijk protest of bezwaar.

Terug naar de homepage