Privacybeleid

Ingangsdatum: 16 august 2021

Wanneer u de website van CISDDEA bezoekt (Cercle des Infirmières Spécialisées en Diabétologie et Diabètes Expert Académie), is het mogelijk dat we een aantal van uw persoonsgegevens registreren.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Abbott NV is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van CISDDEA. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te B-1300 Waver, avenue Einstein 14 en haar ondernemingsnummer is 0430.044.007 (RPR Nijvel), met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen (hierna “Abbott” genoemd).

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens die u offline worden gevraagd, op de Abbott-websites die geen link bevatten naar dit Privacybeleid, noch op de websites van derden waartoe u toegang heeft via de website van CISDDEA.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, hetzij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de site bezoekt of anderszins interactie heeft met de site.

Gelieve dit Privacybeleid te raadplegen alvorens de website van CISDDEA te gebruiken of ons persoonsgegevens te verstrekken.

 

I. Verwerking van persoonsgegevens

a. Wat wordt in dit Privacybeleid verstaan onder “persoonsgegevens”?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie waarmee u zich kan identificeren of die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren (samen met andere informatie) en die door Abbott wordt verzameld indien u onze websites gebruikt en/of indien u Abbott contacteert, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. De persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld uw taal, naam, voornaam, naam van uw ziekenhuis of organisatie, RIZIV-nummer, APB-nummer, profielfoto.

b. Wat voor informatie wordt door Abbott online verzameld?

Wanneer u contact opneemt met Abbott

U kunt contact met ons opnemen door ons te bellen, het contactformulier in te vullen op een van onze websites of door ons een e-mail te sturen. De persoonsgegevens die u ons verstrekt (zoals uw naam, contactgegevens en andere informatie die ons werd meegedeeld) worden door Abbott gebruikt om uw vragen te beantwoorden, klachten te behandelen en contact met u op te nemen.

Wanneer u gebruik maakt van onze website

Persoonlijke informatie die u doorgeeft: Abbott verzamelt de persoonlijke informatie die u invoert bij de registratie of die u aan Abbott doorgeeft via telefoon of e-mail. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen: geef geen informatie door aan Abbott die niet specifiek wordt gevraagd.

Informatie van derden

We kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan de Abbott-websites zonder dat u die gegevens hebt ingevoerd. Deze informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op het type en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, uw IP-adres (Internet Protocol), de URL’s van de websites die u heeft bezocht voor en na uw bezoek aan de website van CISDDEA, de zoekactie op het web die naar de website van CISDDEA heeft geleid, de webpagina’s en advertenties die u weergeeft en de links die u aanklikt op de website van CISDDEA. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van diverse technologieën zoals cookies, pop-ups op het internet en tags. Uw browser stuurt bepaalde informatie ook automatisch door naar de websites van Abbott, zoals de URL van de website die u net bezocht heeft en de versie van de browser die u op uw computer gebruikt. Hierover kan u meer lezen in ons cookiebeleid onderaan de pagina op onze website.

Door de site te gebruiken kunnen de gebruikers mogelijk persoonsgegevens meedelen. De verwerking van deze gegevens door Abbott NV, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door de dienstverleners handelend in naam en voor rekening van Abbott NV, zal in overeenstemming zijn met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Soorten gevraagde persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam (verplicht)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Organisatie of ziekenhuis (optioneel)
 • Postcode (verplicht)
 • Functie (optioneel)
 • RIZIV- of APB-nummer (optioneel)
 • Foto (optioneel)

 

II. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Deze gegevens zullen gebruikt worden om voor u een lidkaart aan te maken, die uitgedeeld wordt op het evenement dat volgt op de inschrijving. Met deze lidkaart kan de organisatie u bij aankomst registreren als deelnemer aan de hand van een QR-code die u wordt toegekend. Bovendien zal deze lidkaart dienen als badge ter identificatie bij uw collega’s. Tot slot worden uw gegevens gebruikt om u uitnodigingen voor toekomstige evenementen te kunnen sturen, in de taal die u heeft gekozen.

a. Verzamelt Abbott zogenaamde “gevoelige” persoonsgegevens?

De informatie die we over u verzamelen, mag geen informatie over uw gezondheid bevatten (of andere zogenaamde gevoelige gegevens).

b. Voegt Abbott de persoonlijke informatie die ik op een Abbott-site meegeef samen met andere persoonlijke informatie over mij?

Abbott kan de persoonsgegevens die u verstrekt op een Abbott-site samenvoegen met de gegevens die de genoemde klant verstrekt op een andere Abbott-site of via andere kanalen zoals wanneer u Abbott telefonisch contacteert.

Abbott kan de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan Abbott verstrekt, samenvoegen met gegevens die door derden zijn verstrekt.

Het gebruik van al deze informatie helpt ons om sites en producten van Abbott te verbeteren en andere bedrijfsactiviteiten te faciliteren.

c. Deelt Abbott persoonlijke informatie met derden?

Abbott verkoopt en geeft uw persoonlijke informatie niet door aan derden behalve in het kader van de verkoop of overdracht van een dienst, een lijn of een productafdeling, of in het kader van een gezamenlijk marketingprogramma, zodat de nieuwe entiteit een continue dienstverlening kan blijven verzorgen.

Abbott kan uw persoonlijke informatie delen met derden waarmee Abbott gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt of een programma of activiteit uitvoert. Het is gebruikelijk dat Abbott u op de hoogte brengt als u zich inschrijft voor een programma dat samen met een ander bedrijf wordt uitgevoerd en dat toegang kan vragen tot uw persoonlijke informatie.

Abbott kan uw persoonlijke informatie ook delen met haar filialen en dienstverleners aan wie het commerciële activiteiten uitbesteedt. Indien Abbott uw persoonlijke informatie meedeelt aan haar filialen en dienstverleners ter ondersteuning van de commerciële activiteiten, is het gebruikelijk dat deze dienstverleners de vertrouwelijkheid ervan moeten garanderen en deze uitsluitend mogen gebruiken in hun relatie met Abbott.

Abbott behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie alleen bekend te maken om tegemoet te komen aan verzoeken om inlichtingen van overheidsinstanties, om situaties van nationale veiligheid te beheren of wanneer de wet dit vereist.

d. Wat zijn de grondslagen van de gegevensverwerking?

Wettelijke verplichting

We registreren de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de lokale wetgeving van de Europese Unie.

Wettig belang

Abbott heeft een wettig belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Met de registratie van uw gegevens kunnen wij u een klantenservice aanbieden, u opnieuw contacteren en uw vragen beantwoorden. We verwerken uw gegevens ook om onze diensten te verbeteren en voor opleidingsdoeleinden.

Tot slot heeft Abbott een wettig belang bij de overdracht van uw persoonsgegevens in geval van overname van de volledige vennootschap, van een substantieel deel ervan of in geval van fusie of aankoop. In dat geval zullen wij u hierover informeren en de opvolging verzorgen. Voor en na de overname, fusie of aankoop verbindt de koper zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de wet op de bescherming van de persoonlijke inlichtingen.

Toestemming

Door uw gegevens in te voeren voor de verzending van onze nieuwsbrieven, het aanmaken van uw account of voor andere programma’s of activiteiten, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw naam, uw e-mailadres en alle andere gevraagde persoonlijke informatie.

e. Wie binnen Abbott heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal werknemers van Abbott heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. We leiden onze medewerkers op rond het belang van privacy en hoe we klantgegevens op een gepaste en veilige manier kunnen verwerken en beheren.

f. Link naar andere websites?

De website van CISDDEA kan links naar andere websites bevatten. Zodra u deze links echter heeft aangeklikt en onze website heeft verlaten, is het belangrijk te weten dat wij deze website niet controleren. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt bij het bezoeken van deze sites en deze sites vallen niet onder deze privacyverklaring.

g. Welke bescherming biedt Abbott voor persoonlijke informatie?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s correct beveiligd. Wij gebruiken beheersprocessen om de juiste, actuele en volledige informatie te bewaren en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te geven tot uw persoonsgegevens.

Abbott beschermt alle webpagina’s die persoonsgegevens verzamelen, maar we kunnen de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, in het bijzonder persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. U moet dus zowel de voordelen als de risico’s afwegen wanneer u persoonsgegevens via internet verstrekt.

Bovendien zal Abbott een waarschuwing geven aan websites die onderworpen zijn aan dit privacybeleid indien u een link volgt naar een website die niet gecontroleerd wordt door Abbott of die onderworpen is aan een privacybeleid van Abbott. In dat geval raden wij u aan het privacybeleid van deze derde te raadplegen alvorens persoonlijke informatie te verstrekken.

h. Wordt de persoonlijke informatie door Abbott overgedragen naar andere gebieden?

Abbott bewaart de gegevens op beveiligde servers die in verschillende landen in de Europese Unie (EU) zijn geïnstalleerd en die een voldoende beschermingsniveau bieden voor de overdracht van gegevens binnen de Europese Unie. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als dat vereist door de Europese Unie. Om uw persoonsgegevens te beschermen, zullen wij een dergelijke overdracht slechts uitvoeren op basis van

 • Een besluit van de Europese Commissie (EC) dat de overdracht toelaat,
 • Een standaardcontract goedgekeurd door de Europese Unie,
 • Bindende bedrijfsregels of
 • Onder het privacyschild tussen de EU en de VS.

Om toegang te krijgen tot de kopieën van de gepaste back-ups die we gebruiken om uw persoonsgegevens uit de EER te exporteren of om een kopie ervan te ontvangen, kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer, Functionaris Gegevensbescherming) van de Europese Unie (details hieronder).

i. Welke bescherming biedt Abbott aan minderjarigen inzake privacy?

Abbott verzamelt de persoonsgegevens van minderjarigen niet (“minderjarigen” met inbegrip van minderjarigen jonger dan 18 jaar) en gebruikt deze niet bewust op de site van Abbott.

Bent u ouder en verneemt u dat uw minderjarig kind ons informatie heeft bezorgd, neem dan contact met ons op via één van hieronder genoemde kanalen.

j. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen door Abbott?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de door u gevraagde toepassingen, diensten of producten te leveren en ter beschikking te stellen, of in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale klantendienst of de DPO (Data Protection Officer) van de Europese Unie via de onderstaande informatie.

 

III. Contactgegevens en updates van het beleid

a. Wat zijn mijn rechten?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten:

 • Het recht op correctie of verwijdering van alle onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u bezit;
 • Het recht om u te allen tijde uit te schrijven voor elk van onze activiteiten rond direct marketing. Deze vermelding zal onderaan staan bij elke e-mail die wij u zullen bezorgen;
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u bezit;
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om wettige redenen;
 • Het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking om bepaalde persoonlijke aspecten van uw leven te evalueren, met name de gedragsanalyses. Zie het cookiebeleid voor meer informatie over de uitoefening van dit recht wanneer er wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in uw voordeel of, indien dit technisch mogelijk is van onze kant, in het voordeel van een andere onderneming, indien u ons uw persoonsgegevens heeft overgemaakt nadat uw toestemming of in het kader van een overeenkomst;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor gegevensbescherming of het recht om vergoeding te verkrijgen voor alle door u geleden schade; en
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder nadeel te ondervinden.

b. Hoe kan ik Abbott contacteren?

Voor vragen over het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld, of indien u zich wenst uit te schrijven voor toekomstige mededelingen afkomstig van een activiteit of specifiek programma van Abbott, gelieve contact met ons op te nemen via de link “Contact” van de website waarop u surft, of door een e-mail te sturen naar adc.customerservice.belux@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Abbott NV, avenue Einstein 14, B-1300 Waver.

Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, te wijzigen of te corrigeren en u contacteert ons per e-mail, gelieve dan in de titel van de e-mail “Aanvraag tot verwijdering” of “Aanvraag tot wijziging/correctie” te vermelden. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te reageren op redelijke vragen.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze Europese afgevaardigde voor de bescherming van persoonsgegevens via www.eu-dpo.abbott.com

Terug naar de homepage